Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane BLOCKPOL Sp. z o. o. Zielone Południe Sp. K. ul Krzycka 90d, 53-020 Wrocław
 2. Administrator wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000832651
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@blockpol.pl lub listownie, na adres siedziby administratora także na adres developer@blockpol.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj., na podstawie zgody w celu komunikacji – dotyczy osób które udzieliły zgodę,
  • art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj w celu wykonania umowy – dotyczy nabywców lokali, kontrahentów,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celu odpowiedzi na pytania, komunikacji, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń,
  • art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w szczególności w celu rozliczeń podatkowych, rozpatrywania skarg i reklamacji, archiwizacji umów i dokumentów rozliczeniowych.
 5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  • w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem,
  • w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy,
  • w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tego interesu, np. przez okres przedawnienia dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tego obowiązku, np. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy administratora bądź podmioty z nim współpracujące w wykonaniu jego obowiązków.
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opierać się będzie na Pani/Pana zgodzie, udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do komunikacji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, brak danych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.
 9. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 10. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 11. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.